Rijden met zonnig weer

Rapportageverplichting

werkgebonden
personenmobiliteit

Nieuwe verplichting
vanaf 1 juli 2024

De ‘Rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit’ wordt op 1 juli 2024 van kracht en komt voort uit het Klimaatakkoord. Het heeft als doel de CO2-uitstoot van werkgebonden mobiliteit terug te dringen. De eisen die gesteld worden hebben flinke gevolgen voor werkgevers met meer dan honderd medewerkers. Zo moet er een jaarlijkse rapportage ingediend worden, met een overzicht van het woon-werkverkeer en de zakelijke mobiliteit in het voorgaande jaar.

De normerende regeling in het kort

Wat is het?
Verplichte jaarlijkse rapportage van zakelijke kilometers en woon-werkverkeer van alle medewerkers, met de daarbij behorende CO2-uitstoot.

Ingangsdatum:
1 juli 2024

Voor wie geldt het?
Voor alle werkgevers met meer dan 100 werknemers.

Wat is het doel?
De collectieve CO2-uitstoot van zakelijke en woon-werkmobiliteit moet in 2030 1,5 Megaton lager zijn dan in 1990. Eerder was in het voorstel een dwingende norm opgenomen voor individuele werkgevers. Deze is (in elk geval voorlopig) vervallen.

Wat nu?
In dit e-magazine lichten we toe wat er precies van jou als werkgever verwacht wordt, en hoe je dit het beste aan kunt pakken. Je leest over:

 • De achtergrond van de CO2-reductie Werkgebonden Personenmobiliteit.
 • Voor wie geldt de CO2-reductie Werkgebonden Personenmobiliteit?
 • Welke eisen stelt de normerende regeling?
 • Wat moet de werkgever aanleveren?
 • Hoe verlopen toezicht en handhaving?
 • Hoe breng je de CO2-uitstoot omlaag?
 • Hoe helpt Munsterhuis Lease Move bij de rapportage van werkgebonden mobiliteit?

CO2-reductie
Werkgebonden
Personenmobiliteit

Wat houdt het in?

Hoe is deze wetgeving tot stand gekomen? Voor wie geldt het? Welke eisen stelt de regeling? Wat moet de werkgever aanleveren? Hoe verlopen toezicht en handhaving? We vertellen je alles wat je moet weten over de nieuwe wetgeving.

1. De achtergrond van de CO2-reductie Werkgebonden Personenmobiliteit

De CO2-reductie Werkgebonden Personenmobiliteit volgt uit het Klimaatakkoord uit 2019. Daarbij is afgesproken om met een samenhangend pakket aan maatregelen te werken aan een reductie van 49% CO2-uitstoot in 2030, ten opzichte van 1990. Een van de maatregelen is het terugdringen van de CO2-uitstoot van werkgebonden personenmobiliteit. Daarvoor is een eis geformuleerd: deze zou tussen 1990 en 2030 1,5 megaton (1.500 miljoen kg.) omlaag moeten.

Om die reductie te behalen komt er dus een normerende regeling voor werkgevers met meer dan honderd werknemers. Deze regeling wil werkgevers bewust maken van hun verantwoordelijkheid en de mogelijkheden om zelf de CO2-uitstoot terug te brengen. Daarbij mag elke werkgever zelf bepalen hoe dat wordt aangepakt. De regeling legt een verplichting op, maar wil werkgevers vooral ook stimuleren hun eigen verantwoordelijkheid te nemen.

Woon-werk en zakelijke mobiliteit

Woon-werk en zake

Werkgebonden personenmobiliteit is verantwoordelijk voor 45% van de totale aan mobiliteit gerelateerde CO2-uitstoot in Nederland. Het bestaat uit twee delen: woon-werkmobiliteit (86%) en zakelijke mobiliteit (14%).

De uitstoot veroorzaakt door woon-werkmobiliteit is dus meer dan zes keer zo hoog als door zakelijke mobiliteit. In 2017 was de totale CO2-uitstoot in de werkgebonden personenmobiliteit 8,4 megaton.

De genoemde CO2-reductie van 1 megaton komt daarmee neer op zo’n 12% van de totale CO2-uitstoot door werkgebonden personenmobiliteit.

2. Voor wie geldt de CO2-reductie Werkgebonden Personenmobiliteit?

De regeling geldt voor werkgevers met meer dan honderd werknemers.  De definitie van ‘werknemer’ is  ‘degene die op 1 juli van het jaar waarover je rapporteert, op grond van arbeidsovereenkomst of publiekrechtelijke aanstelling gehouden is tot het verrichten van ten minste twintig uur betaalde arbeid per maand voor een onderneming of rechtspersoon’. Door de grens bij 100+ te leggen valt maar een half procent van de Nederlandse werkgevers onder de regeling. Zij zijn wel verantwoordelijk voor 61% van de werknemers. Bij het bepalen van het aantal werknemers tellen inhuurkrachten, vrijwilligers of gedetacheerden niet mee voor het bedrijf dat ze inhuurt.

3. Welke eisen stelt de regeling?

Via de CO2-reductie Werkgebonden Personenmobiliteit worden collectieve normen vastgesteld voor de CO2-uitstoot van zakelijk en woon-werkverkeer. Dat betekent dat er ook een jaarlijkse rapportage moet komen. Eerder was in het voorstel een dwingende norm opgenomen voor individuele werkgevers. Deze is (in elk geval voorlopig) vervallen.

De gemiddelde CO2-uitstoot van de collectieve zakelijke en woon-werk kilometers moet in 2030 met 1,5 Megaton zijn gereduceerd ten opzichte van 1990. Om dat te controleren moeten werkgevers jaarlijks een overzicht van de mobiliteitsgerelateerde CO2-uitstoot aanleveren.

In 2025 wordt een evaluatie gehouden, gebaseerd op meetgegevens over 2024. Op basis hiervan wordt een ’emissieplafond’ vastgesteld. Dat ligt op de graduele weg naar het bereiken van het doel in 2030. Als blijkt dat de collectieve emissie boven dat plafond ligt, dan worden alsnog dwingende normen per werkgever opgelegd. Als de uitstoot onder het plafond ligt, worden aanvullende collectieve
afspraken gemaakt om het reductiedoel van 1 Megaton in 2030 te behalen.

Bij de berekening van de uitstoot per kilometer moet de werkgever alle gereisde zakelijke en woon-werk kilometers binnen Nederland meerekenen. Het gaat dan om kilometers per auto, trein, bus, tram, metro, fiets of lopend afgelegd.

4. Wat moet de werkgever aanleveren?

Werkgevers met meer dan honderd werknemers moeten uiterlijk 30 juni de rapportage voor zakelijke mobiliteit en woon-werkmobiliteit over het voorgaand kalenderjaar indienen. Dus: op 30 juni 2025 moet de rapportage over 2024 worden ingeleverd.

Jaarlijks wordt door de werkgever een rapportage verstrekt met de volgende gegevens over het aan die da

tum voorafgaande kalenderjaar:

 • Het aantal werknemers.
 • Al genomen maatregelen.
 • De resultaten van de berekening van de CO2-uitstoot, en de gegevens die de grondslag vormen voor die berekening. Je vult steeds het totaal aantal gereisde kilometers van al je werknemers samen per kalenderjaar in. Het gaat om ritten met een start en/of eindpunt in Nederland. Vliegreizen vallen niet onder de rapportageverplichting. Het gaat om, voor zover van toepassing:
Vervoermiddel/brandstofZakelijk – lease en/of eigen wagenparkZakelijk – mobiliteits-
diensten
Zakelijk – declaratiesWoon-werk-
mobiliteit
Auto, benzineKm/jaarKm/jaarKm/jaarKm/jaar
Auto, dieselKm/jaarKm/jaarKm/jaarKm/jaar
Auto’s die behoren tot de (plug-in) hybridesKm/jaarKm/jaarKm/jaarKm/jaar
Auto, 100% elektrischKm/jaarKm/jaarKm/jaarKm/jaar
Auto, andere brandstoffenKm/jaarKm/jaarKm/jaarKm/jaar
Motorfiets, benzineKm/jaarKm/jaarKm/jaarKm/jaar
Motorfiets, elektrischKm/jaarKm/jaarKm/jaarKm/jaar
Bromfiets/scooter, benzineKm/jaarKm/jaarKm/jaarKm/jaar
Bromfiets/scooter, elektrisch (incl. speed-pedelec)Km/jaarKm/jaarKm/jaarKm/jaar
(e-)Fiets of lopenKm/jaarKm/jaarKm/jaarKm/jaar
Openbaar vervoerN.v.t.Km/jaarTotaalbedrag in euro’sKm/jaar

5. Hoe verzamel je de gegevens?

Voor de jaarlijkse rapportage wordt een centraal, digitaal rapportagesysteem beschikbaar gesteld. Dit systeem wordt beheerd door de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Het is niet verplicht om dit rapportagesysteem te gebruiken. De werkgever mag ook rapporteren in een zelfgekozen vorm, zolang het maar voldoet aan de omschreven eisen. Vaak zal het nodig zijn om de eigen administratie te bewerken, gegevens op te vragen bij externe partijen of een jaarlijkse enquête naar medewerkers te sturen. Bekijk het stappenplan van de RVO hier.

Rapporteren zonder gedoe

Maak je het jezelf gemakkelijk? Met Munsterhuis Lease Move registreer je alle reisbewegingen eenvoudig. Munsterhuis Lease Move berekent vervolgens zelf hoeveel CO2 daarbij wordt uitgestoten en exporteert deze data volgens de gestelde eisen.

De jaarlijkse rapportage heeft drie doelen:

 • Data verzamelen over het doelbereik van de regeling (monitoring)
 • Collectieve data verzamelen om in 2025 te bepalen of het vaststellen van dwingende normen per bedrijf noodzakelijk is.
 • De werkgever in de terugkoppeling te helpen met suggesties om de CO2-uitstoot terug te dringen.

6. Hoe verlopen toezicht en handhaving?

De omgevingsdiensten houden toezicht op de rapportages en naleving van de regels. Naar verwachting is het traject van toezicht en handhaving voor een groot deel administratief, dus zonder locatiebezoek.

De controle

De omgevingsdienst controleert jaarlijks of de werkgever voor 30 juni de rapportage heeft ingediend over het voorgaande kalenderjaar. Daarnaast wordt gecontroleerd of de rapportage voldoet aan de kwaliteitseisen. Deze controle vindt geautomatiseerd plaats. Ook vinden steekproefsgewijs handmatige controles plaats.

Het doel is om de werkgever binnen een maand na het indienen van de rapportage te laten weten of aan de verplichting is voldaan. Bij ernstige twijfels over de betrouwbaarheid van de data kan de werkgever gecontroleerd worden op basis van zijn administratie.

Dwangsom

Als de werkgever ook na herinneringen niet tijdig aan de rapportageplicht voldoet, kan een dwangsom worden opgelegd. Dat kan als er geen rapportage wordt ingeleverd, maar ook als de rapportage niet voldoet aan de basiseisen. De dwangsom kan bijvoorbeeld ook worden opgelegd als de omgevingsdienst twijfelt of de opgegeven data wel kloppen.

Privacy

Het berekenen van de CO2-uitstoot bij zakelijke en woon-werkmobiliteit vergt reisdata van werknemers. Het is niet de bedoeling dat de werkgever een volgsysteem van elke medewerker opzet. Bij de controle van de jaarlijkse rapportages zal ook nooit om persoonsgegevens worden gevraagd.

Minder, anders of
schoner rijden?

Hoe breng je de
CO2-uitstoot
omlaag?

Als werkgever stel je dus een jaarlijkse rapportage op. Maar hoe draag je ook je steentje bij aan het behalen van de collectieve doelen, en daarmee ook je eigen bedrijfsdoelstellingen? Het staat de werkgever vrij om zelf te bepalen hoe de CO2-uitstoot omlaag wordt gebracht. Dat kan bijvoorbeeld door meer hybride werken – en dus minder reizen. Daarnaast is het een kwestie van verleiden en stimuleren om medewerkers aan te zetten tot schoner reizen. In grote lijnen is winst te behalen door deze punten.

Minder reizen

Bekijk of er binnen je organisatie minder zakelijke kilometers gemaakt kunnen worden. Bijvoorbeeld door een betere planning van de ritten of door meer afspraken virtueel te laten plaatsvinden.

Waar thuiswerken enkele jaren geleden vaker uitzondering dan regel was, is het inmiddels niet meer weg te denken. Voor veel organisaties verschuift de functie van het kantoor van een werkplek naar een ontmoetingsplek.

Als werkgever zul je zoeken naar een balans waarbij de medewerker vrijheid ervaart, en er op kantoor voldoende ruimte is om elkaar te ontmoeten, te overleggen en geconcentreerd te kunnen werken.

Gelukkig zijn er rondom thuiswerken vele voordelen, voor zowel de medewerker als de organisatie. Voor de medewerker wordt bijvoorbeeld de werk/privébalans beter, en scheelt het reistijd. Voor werkgevers zijn de voordelen vooral te vinden in kostenbesparingen (minder werkplekken en reiskostenvergoedingen) en duurzaamheid (minder files, minder asfalt, minder uitstoot van CO2).

Vakantie-auto

In de praktijk kiest een leaserijder zijn auto vaak uit op basis van de maximale wensen; bijvoorbeeld een station zodat hij ook voor vakanties gebruikt kan worden. Maar waarom zou je het hele jaar in een dure en minder zuinige auto rijden, als voor regulier woon-werkverkeer en de uitstapjes in het weekend een kleinere of elektrische auto aan alle wensen voldoet?

Daarom voegen steeds meer organisaties een vakantie-auto toe aan hun leasecontracten. Daarmee kan de medewerker de zuinige leaseauto een aantal keer per jaar omwisselen voor een groter model. Over het gehele jaar gezien verlaag je als werkgever zo de kosten en de CO2-uitstoot.

Anders reizen

De nieuwe flexibele manier van werken vraagt ook om een meer flexibele manier van reizen, passend bij de agenda van die dag en de wensen van de medewerker. Medewerkers hoeven niet meer elke dag met de leaseauto naar kantoor. De ene dag werken ze in alle rust vanuit huis, en de andere dag gaan ze met de e-bike naar kantoor voor een brainstorm met collega’s. Of ze pakken de trein, zodat ze onderweg nog wat werk kunnen doen. 80 procent van de medewerkers heeft meer reisplezier door een ruimer mobiliteitsaanbod, en flexibele mobiliteit leidt bovendien tot meer balans tussen privé en werk.

Munsterhuis Lease Move geeft je medewerkers een breed scala aan reisopties. Kiezen en reizen maar!

E-bikes

E-bikes zijn enorm in populariteit gestegen, ook voor woon-werkverkeer. Bijna driekwart van de werkenden heeft interesse in een e-bike, bij voorkeur via de werkgever. Niet gek, want het is een gezond, duurzaam en goedkoop vervoersmiddel als aanvulling op een leaseauto of als alternatief voor de auto en het ov. Met een e-bike vermijden je medewerkers de file en ze parkeren gewoon op de stoep. Ook medewerkers die niet in aanmerking komen voor een leaseauto kunnen via een e-bike van mobiliteit worden voorzien. Deze vorm van mobiliteit kan zonder meer een mooie secundaire arbeidsvoorwaarde zijn om nieuw talent aan te trekken en te binden aan organisaties.

Schoner rijden

Dit kan bijvoorbeeld door deelauto’s beschikbaar te stellen, of door het vervangen van auto’s op benzine en diesel door elektrische auto’s. Dat is te bereiken door onder meer vergroening van het leasewagenpark en een aangepaste kilometervergoeding voor schonere auto’s.

Bijhouden van
CO2-uitstoot,
geen enkel probleem
met Munsterhuis Lease Move!

Munsterhuis Lease Move: the mobility app

Als het bijhouden van de CO2-uitstoot niet geautomatiseerd gebeurt, kan het een enorme impact hebben op de administratiedruk binnen de organisatie. Maak het jezelf gemakkelijk met Munsterhuis Lease Move!

 • Munsterhuis Lease Move registreert alle reisbewegingen.
 • Munsterhuis Lease Move berekent zelf hoeveel CO2 daarbij wordt uitgestoten.
 • Munsterhuis Lease Move exporteert deze data eenvoudig.

Munsterhuis Lease Move is dé app voor je mobiliteitsbeleid. Waar stuur je op: snel, goedkoop of duurzaam reizen? Munsterhuis Lease Move helpt je bij het behalen van strategische bedrijfsdoelen, maakt het beheren van reisbewegingen gemakkelijk én laat je medewerkers efficiënter, gezonder en blijer reizen.

Hoe helpt Munsterhuis Lease Move bij de rapportage van werkgebonden mobiliteit? We laten je graag vrijblijvend zien hoe de app werkt, en welke voordelen dat voor jouw organisatie heeft.

Plan een goed gesprek in

Geen organisatie is hetzelfde, waardoor de beste manier om CO2-uitstoot bij te houden en terug te dringen voor iedereen anders zal zijn. Een optimaal mobiliteitsbeleid is op-maat-gemaakt, om aan al jouw wensen te voldoen. Wij ontwikkelen deze graag samen met jouw organisatie.

Ben je nieuwsgierig naar wat Munsterhuis Lease kan doen voor jouw bedrijf? We brengen de behoeften en wensen van jouw organisatie en medewerkers in kaart. Vervolgens laten we zien welke mogelijkheden er zijn en hoe deze bijdragen aan je bedrijfsdoelstellingen. Wat is bijvoorbeeld de impact van bepaalde keuzes op de CO2-uitstoot, medewerkerstevredenheid en de kosten voor jouw bedrijf?

En als je uiteindelijk de overstap maakt naar elektrische mobiliteit, of als je besluit om thuiswerken of fietsen extra te stimuleren, dan helpen wij je vervolgens natuurlijk ook met een stappenplan om de veranderingen in de praktijk te brengen.

Vrijblijvend adviesgesprek

Je kunt hiervoor een afspraak maken met je accountmanager. Ben je nog geen klant? Neem dan contact op met onze mobility consultants via info@munsterhuislease.nl of bel met +31 (0)74–303 20 20. Wij staan je graag te woord.